Nowa era energii słonecznej dla mieszkańców wielolokalowych budynków

Zmieniona ustawa o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza nowe zasady dla prosumentów lokatorskich, skierowana została do Prezydenta do podpisu. Najważniejszym elementem reformy jest możliwość zmiany formy wynagrodzenia za wytworzoną energię odnawialną. Przy instytucji prosumenta indywidualnego, który generuje energię na potrzeby wspólnoty budynku wielolokalowego, pojawiła się możliwość przekształcania obniżki na rachunku za energię elektryczną za pośrednictwem konta prosumenckiego, na wypłatę ekwiwalentu energii na wybrany rachunek bankowy.

Zarządzający budynkami skorzystają na nowych przepisach

Według ministra rozwoju i technologii, ta nowa forma wynagrodzenia jest wygodniejsza dla zarządców budynków wielolokalowych, ponieważ pozwala na przeznaczenie oszczędzonych środków na remonty lub konserwację budynków, a także na obniżenie czynszu dla najemców. Cytując słowa ministra: „Ta forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna i atrakcyjna dla zarządców, którzy do tej pory nie byli bardzo zainteresowani inwestycjami w energię odnawialną”.

Środki z depozytu prosumenckiego będą wydatkowane na zakup energii elektrycznej, gazu lub zmniejszanie opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców budynków, na których zainstalowano mikroinstalację OZE, a także innych budynków wielolokalowych, którymi zarządza dany prosument energii odnawialnej.

Rozliczenie energii prosumentów lokatorskich: warunki i procedura

Rozliczenie energii odbędzie się w dwóch etapach:

  1. Prosumenci indywidualni/lokatorscy nie będą płacić za energię wytworzoną i zużytą w obrębie tej samej godziny, ani wnosić zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ będzie to tzw. autokonsumpcja.
  2. Nadwyżki godzinowe (czyli sytuacje, w których wytworzona energia przewyższa zużycie w tej samej godzinie) zostaną przeliczone przez sprzedawcę na depozyt prosumencki według ceny rynkowej (od 1 lipca 2024 według ceny godzinowej), a następnie w 100% wypłacone na wybrane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo, istnieje kilka warunków, które należy spełnić:

  • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym,
  • moc mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku wielolokalowego,
  • budynki muszą mieć dominującą funkcję mieszkalną.

Wypłacone środki mogą być następnie wykorzystane na:

  • Zakup energii elektrycznej,
  • Zredukowanie opłat (np. na remonty, energia, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi,
  • Zredukowanie opłat związanych z mieszkańcami w innych budynkach o dominującej funkcji mieszkalnej, którymi zarządza dany prosument.

Teraz ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii czeka na podpis Prezydenta. Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia podpisanej przez Prezydenta ustawy w Dzienniku Ustaw.