Dofinansowanie Program Czyste Powietrze

Rządowy program dofinansowań Czyste Powietrze dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą istniejących domów i dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych. Celem programu jest poprawa stanu powietrza w Polsce poprzez propagowanie inwestowania w bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Dotowane wsparcie może być udzielone na m.in.: termomodernizację budynku np.: docieplenie budynku czy wymianę okien i drzwi, wymiana źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montaż wentylacji z rekuperacją, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem; Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej;

Skorzystaj z darmowej wyceny:


  Program obejmuje wsparciem Wnioskodawców, którzy będą wykazywać jeden z trzech progów dochodowych za poprzedni rok rozliczeniowy ( w roku 2023 przedstawiamy dochody za rok 2022) Program podzielono na trzy poziomy dochodowe:

  Progi dochodowe:

  1. podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
  2. podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym z 2189 zł do 2 651 zł.
  3. najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 900 zł do 1 090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym z 1 260 zł do 1 526 zł.

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

  Maksymalne kwoty w programie Czyste Powietrze 2023:

  • podstawowy poziom dofinansowania – 66 tys. zł,
  • podwyższony poziom dofinansowania – 99 tys. zł,
  • najwyższy poziom dofinansowania – 135 tys. zł.

  W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość prefinansowania inwestycji tj. 50% inwestycji zostanie wypłacone z w formie zaliczki a pozostałe 50 po zakończeniu inwestycji. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem

  Kwoty dofinansowania:

  Kwoty podane w poniższej tabeli, to kwoty NETTO.

  dofinansowanie czyste powietrze

  Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, Źródło: czystepowietrze.gov.pl

  Sposób składania wniosków:

  W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

  Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

  Okres kwalifikowalności kosztów

  1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

  2) zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z zastrzeżeniem zdania następnego.

  Zasady dofinansowania i rozliczania:

  • Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części.
  • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
  • W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
  • Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie przysługuje osobno na każdy lokal.
  • Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

  Dokumenty zakupu muszą być wystawione imiennie na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka. Pamiętajcie, że jeśli jest współwłasność nieruchomości – to aby każde ze współwłaścicieli mogło odliczyć ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ musi być na fakturze.

  Opracowano na podstawie czystepowietrze.gov.pl

  e-mail

  biuro@sanerga.pl

  adres

  ul. Jagodowa 14, 55-040 Bielany Wrocławskie

  Przykładowe miasta (obszary powiatów i gmin), w których pomagaliśmy w uzyskaniu dofinansowania z Programu Czyste Powietrze:

  Wrocław

  Wrocław

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę we Wrocławiu i okolicach

  Wałbrzych

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Wałbrzych i okolice

   

  Legnica

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Legnica i okolice

  Jelenia Góra

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Jelenia Góra i okolice

  Lubin

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Lubin i okolice

  Świdnica

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Świdnica i okolice

  Trzebnica

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Trzebnica i okolice

  Oleśnica

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Oleśnica i okolice

  Oława

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Oława i okolice

  Dzierżoniów

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Dzierżoniów i okolice

  Rawicz

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Rawicz i okolice

  Kłodzko

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Kłodzko i okolice

  Opole

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Opole i okolice

  Kępno

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Kępno i okolice

  Nysa

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Nysa i okolice

  Brzeg

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Brzeg i okolice

  Ostrów Wielkopolski

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Ostrów Wielkopolski i okolice

  Krotoszyn

  Dofinansowania na pompę ciepła, rekuperację i fotowoltaikę Krotoszyn i okolice